ارزشیابی اساتید در نیمسال دوم1400-1399

جهت ارزشيابي اساتيد در نيمسال دوم  1400-1399 از مسير زير در سایت گلستان از تاريخ 30/ 01/ 1400 الي 30 /02/ 1400  اقدام فرماييد

ارزشيابي ---->  استاد ---->  ارزشيابي
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر