ارزیابی عملکرد دانشگاه در زمینه آموزش غیرحضوری،

  ارزیابی عملکرد دانشگاه در زمینه آموزش غیرحضوری
 

 1. پرسشنامه ویژه دانشجویان روی وبگاه وزارت عتف و در صفحه به نشانی:
  https://nezarat.msrt.ir/fa/form/63


   

 2. پرسشنامه ویژه استادان روی وبگاه وزارت عتف و در صفحه به نشانی:
  https://nezarat.msrt.ir/fa/form/68
     

 3. تکمیل پرسشنامه‌  از تاریخ 31/4/99 لغایت 14/5/99 .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر