تعطبلات تابستان دانشجویان گرامی 
با توجه به اینکه دانشگاه  از 8 مردادماه تعطیل می باشد.جهت درخواست آمورشی و گواهی اشتفال به تحصیل و... اقدام نمایید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر