طرح نوید بسیج اساتید دانشگاه پیام نورجهت خدمت مشاوره ای رایگان به مردم دربحران کرونا

باتوجه به مشارکت بیش از۲۵۰ نفرازاساتید دانشگاه درطرح نوید بسیج اساتید دانشگاه پیام نورجهت خدمت مشاوره ای رایگان به مردم دربحران کرونا

{برای استفاده ازمشاوره رایگان درحوزه های روانشناختی،فرهنگی، مذهبی، آموزشی و پژوهشی ازطریق پیامک و یا تماس با شماره های   09381024247- 09188827604 – 09033978612 اقدام نمائید.}

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر