تاریخ جدید امتحانات لغو شده دانشگاه پیام نور

تاریخ جدید امتحانات لغو شده دانشگاه پیام نور

لطفا به تاريخ آزمونهاي جديد دقت فرماييد:

تاريخ آزمون قبلي                                            تاريخ آزمون جديد

98/10/15      ------------------>                           98/10/25

98/10/16      ------------------>                           98/10/28

98/10/17     ------------------>                            98/10/29

98/10/18    ------------------->                            98/10/30

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر