ارزشيابي اساتيد

به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند ارزشيابي اساتيد از تاريخ 11/ 08/ 98 الي 

 13/ 09  /98  از مسير زير در سيستم فعال مي باشد :

ارزشيابي-----استاد-------ارزشيابي

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر