ارزشيابي اساتيد

دانشجو گرامی خواهمشند است از تاريخ 01/ 02/ 98 لغايت 01/ 03/ 98 در سیستم گلستان جهت ارزشیابی اساتید محترم اقدام نمایید.

ارزشيابي ==> استاد ==> ارزشيابي

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر