آدرس سایت آموزش مجازی و آموزش ازاد  1-    سامانه یادگیری (LMS)

Lms.pnu.ac.ir

2-    دفتر آموزش های آزاد و چندرسانه ای(ELC)

Elc.pnu.ac.ir

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر