پذیرش دانشجو براساس سوابق تحصیلی
 دانشگاه پیام نور مرکز منجیل
بر اساس سوابق تحصیلی در رشته های حقوق ومدیریت، روانشناسی ، حسابداری و... دانشجو می پذیرد.جهت ثبت نام به سایت سنجش در تاریخ های 14 تا 19 مردادماه مراجعه نمایید.
sanjesh.org
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر