طلاعیه مهم در خصوص انتخاب و واحد طلاعیه مهم در خصوص انتخاب و واحد  دانشجوی گرامی در تابستان  دروس دارای امتحان و غیر عملی از ترم 6 به بعد ارایه شده است .دانشجویانی که طرح ضیافت انتخاب نموده اند با انتخاب و واحد نباید از 8 واحد بیشتر باشد. در صورت عدم رعایت پیش نیاز و انتخاب واحد بیش از 8 واحد  مسئولیت برعهده دانشجو می باشد.دانشگاه دروس مازاد حتی در صورت قبولی حذف می نمایید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر