زمان تشکیل پرونده حضوری دانشجویان ورودی جدید  
دانشجویان ورودی جدید 
جهت تشکیل پرونده حضوری از تاریخ 11 الی 15 مهرماه  به دانشگاه مراجعه نمایید.حضور دانشجو الزامی است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر