شرایط تغییر رشته دانشجویان گرامی جهت تسهیل مقررات تغییر رشته :

{ شرط معدل تغییر رشته در مقطع کارشناسی از 14 به 12 کاهش یافت }

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر