تغییر تاریخ امتحان روز پنج شنبه مورخ 7/10/96 با توجه به برگزاری آزمون نوبت هجدهم کارشناسی ارشد فراگیر در روز جمعه مورخ  8/10/96 , کلیه

امتحانات روز پنج شنبه مورخ  7/10/96 در سیستم گلستان به روز دوشنبه مورخ 25/10/25 منتقل گردید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر