pnu

ارزشیابی اساتید دانشجویان  محترم می توانند جهت شرکت در ارزشیابی اساتید از تاریخ 04/02/96الی 02/03/96در سیستم گلستان از مسیر زیر اقدام نمایند:

1- ارزشیابی 2- استاد 3- ارزشیابی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر